Missie en Visie -

Missie en Visie

Missie en Visie

1.      Missie en visie.

De opleiding van KFC Herent is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

1.1.    Sociaal

1.1.1.          Missie

KFC Herent is in de gemeente de vereniging die het grootst aantal inwoners een hoogstaand recreatief en sportief aanbod biedt.
De club ademt een democratische geest uit: gelijke speelkansen, fair play, eerlijkheid staan van bij de allerjongsten, tot en met het eerste elftal, hoog in het vaandel.

Elke jongere uit Herent en de naburige gemeenten kan steeds bij KFC Herent voetballen. Dit ongeacht sociale status,  ras, godsdienstige overtuiging, geslacht  of seksuele geaardheid.

KFC Herent is een bloeiende club met een rijke traditie in nevenactiviteiten die de club veel meer laten zijn dan een voetbalclub.
Enkele voorbeelden: jeugdkampentornooien, mossel-feest, vieringen van kampioenen, afsluitende feestjes op het einde van het seizoen, etentjes, deelname aan gemeentelijke fora (sportraad) …

1.1.2            Visie    

De spelers staan daarbij centraal, d.w.z. dat aan iedereen maximale training- en speelgelegenheid wordt gegeven, rekening houdend met de omstandigheden (klimaat, beschikbaarheid van velden, aantal spelers per ploeg, …).

Het lidgeld, één van de laagste uit de regio, wordt bewust zo laag mogelijk gehouden om iedere jongere de kans te geven om in de club te kunnen voetballen.

Democratisch principe: indien de financiële situatie van een kandidaat lid een belemmering tot deelname zou vormen, worden uitzonderingen op het lidgeld besproken en toegestaan; de  kostprijs van nevenactiviteiten wordt bewust democratisch gehouden.

Hiervoor is ook een structureel overleg met het Sociaal Huis van de gemeente aangegaan en beschikt de club over een kansencoördinator (cfr. organigram)

Zeker in de JO komen bovenvermelde waarden en normen sterk tot uiting.
Het is een uitdaging alle jonge leden (6 tot 17) jaar een maximale speelgelegenheid te garanderen, tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Om dit te realiseren is er enerzijds een democratisch werkend jeugdbestuur dat over deze kansen moet waken, en anderzijds de bereidheid van de club om extra-sportieve activiteiten te organiseren om aldus het lidgeld zo laag mogelijk te houden.

 

1.2      Sportief

1.2.1            Missie

Door de inzet van zoveel mogelijk ervaren en/ of gediplomeerde trainers proberen wij de spelers een zo ruim mogelijke technische en tactische vorming (aangepast aan de leeftijd) te garanderen.

Sinds een 15-tal jaar heeft het bestuur expliciet de kaart van de jeugd getrokken.

De verhouding eigen jeugdproducten versus externe spelers in het eerste elftal is sindsdien gegroeid naar 3 op 4
Niet onbelangrijk is ook het feit dat jeugdproducten die na hun 18de niet klaar blijken voor het eerste elftal zoveel als mogelijk geïntegreerd worden in de reserve-elftallen én betrokken worden bij andere activiteiten, bv. jeugdtrainer, vrijwilliger, scheidsrechter.

De trainingsdoelstellingen per leeftijdscategorie worden vastgelegd in het voetbalopleidingsplan.

Tezelfdertijd trachten we een voor KFC Herent passende veldbezetting en spelsysteem te ontwikkelen die als leidraad door de jeugdwerking dient te lopen.

1.2.2            Visie

Deze wordt verderop gedetailleerd uitgewerkt in het voetbalopleidingsplan.

KFC Herent opteert voor al zijn teams ook het eerste elftal in principe voor het 1-4-3-3 systeem.

Iedere speler en trainer weet zo duidelijk wat de bedoelingen zijn zodat op dit vlak de doorstroming tussen de verschillende categorieën verbeterd wordt.

Bij teams met doorlopende wissels en bestaande uit max. 16 spelers (U10/U11 tot max. 10 spelers, U8/U9 tot max. 8 spelers.), speelt in principe elke speler minimaal 3/4 wedstrijd, wanneer zijn fysische mogelijkheden en trainingstoestand dit toelaten.

Uiteraard wordt er dan verwacht dat de spelers op regelmatige basis komen trainen.

Bij teams met meer dan 16 spelers (meer dan 12 bij 8< >8, meer dan 10 bij 5<>5) kan de trainer een kern van spelers samenstellen die elke week speelt (mits regelmatige deelname aan, en correcte houding, tijdens de trainingen) met daarnaast een groep jongeren die speelt volgens beurtrol.

De trainer in overleg met de coördinator behoudt de volledige vrijheid om deze groepen in te delen en kan deze ook tijdens het seizoen van samenstelling veranderen.

Inzet en aanwezigheid op training, talent, gedrag, het naleven van de clubafspraken, teamspirit zullen deze keuze mee bepalen.

In elke categorie, vanaf U-7 tot U-21, speelt er één ploeg in de hoogste provinciale reeks. Hierin spelen de meest gemotiveerde/getalenteerde spelers.

Buiten de gewone competitie kan de club zich inschrijven in bekertornooien en/of vriendenwedstrijden organiseren, waarin een selectie van spelers zich kan meten met sterkere tegenstanders.

Hier zijn het de trainers per leeftijdscategorie die in samenspraak met de coördinator deze ploeg samenstellen.

Het ultieme doel op sportief vlak is om spelers zo deskundig mogelijk te begeleiden zodat zij op een bepaald ogenblik de overstap kunnen maken naar het eerste elftal.

1.3      Opvoedkundig

1.3.1            Missie

Zowel spelers, trainers als begeleiders, dienen plezier te beleven aan het voetbal!

Daarnaast wil KFC Herent via de clubwerking jonge spelers laten opgroeien tot verantwoordelijke individuen die in groepsverband kunnen samenwerken, leren bepaalde leefregels te respecteren en genomen beslissingen kunnen naleven.

Door een goede aanstellingspolitiek en een gezonde clubsfeer kan het jeugdbestuur beschikken over een competente en sociaal-geëngageerde groep jeugdtrainers. Zij ademen de positieve geest uit van ‘de gezonde geest in een gezond lichaam’.

Zij tolereren niet dat bepaalde jeugdspelers de groepssfeer zouden verpesten en moedigen iedereen aan ook deel te nemen aan de veelvuldige nevenactiviteiten.
Respect, inzet, vriendschap én fair-play staan bovenaan de waarden die zij naar de jeugdspelers toe moeten uitdragen.

De clubstructuur van bestuur, TVJO, coördinatoren en trainers zorgt er mee voor dat problemen op elk niveau kunnen uitgepraat worden.

1.3.2             Visie

De specifieke clubafspraken gericht naar de spelers zijn hierbij essentieel.

Deze afspraken die op papier staan worden aan elke speler meegegeven in het begin van het seizoen en vormen tevens een goede leidraad voor ouders, trainers en afgevaardigden.

In plaats van repressief op te treden bij problemen met jongeren, bijvoorbeeld als sanctie geen wedstrijden laten spelen, proberen wij in overleg met de jongere (en eventueel zijn ouders), en door middel van alternatieve straffen, de jongere bij de club te houden en verantwoordelijkheid voor zijn daden te laten opnemen.

Het ganse clubbestuur waakt over de uitvoering van de clubvisie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!